दोष / अवगुण

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।        शतब्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च ।।...

दुःख / कष्ट

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम् ।         मृळा सुक्षत्र मृळय ।।    ...

दान / दक्षिणा

उतो रयिः पृणतो नोप दस्यति ।                                                (ऋग्वेद 10/117/1) दान देने वाले की संपदा घटती...

तीर्थ / पूज्यस्थल

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति ।         अत्रादधुर्यजमानाय लोकं दिशो...

ज्ञान / ज्ञानी

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण ।                              (अथर्ववेद 19/72/1) वेदज्ञान से ही हमारा भला होता है ।...

जप / स्मरण

जकारो जन्मविच्छेद पकारो पापनाशकः ।        तस्माद् जप इति प्रोक्त जन्मपापविनाशकः ।।                                                                                  ...

घमंड / अहंकार

अगम्यागमनादायुर्यशः पुण्यनि क्षीयन्ते ।         नास्त्यहंकारसमः       शत्रुः ।।                                                                           (चाणक्यसूत्र 309) अहंकार...

गुण / सद्गुण

इमा उ त्वा पुरूवसोअभि प्र नोनुवुर्गिरः ।        गावो           वत्सं           न           धेनवः ।।...